Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez mojuzdrowiciel.pl

§1. Postanowienia ogólne

Definicje:

Usługodawca  - Centrum Szkoleń i Terapii "Złoty Środek" z siedzibą w Lublinie, ul. Leopolda Staffa 4, NIP 5640002772, REGON 060018022.

Serwis –  serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.mojuzdrowiciel.pl/.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wykonała przynajmniej jedną z poniższych czynności:

1. Dokonała rejestracji w Serwisie,
2. Wysłała do moderacji Ogłoszenie bezpłatne,
3. Zleciła dodanie Reklamy płatnej,
4. Zleciła dodanie Artykułu lub porady sponsorowanych.

Rejestracja – proces utworzenia Konta.

Ogłoszenie bezpłatne (zwane również dalej Ogłoszeniem) – forma reklamy bezpłatnej znajdującej się w centralnej części strony głównej Serwisu i zawierających jednocześnie swoją własną podstronę. Użytkownik ma możliwość opublikować ogłoszenie przy użyciu Usług świadczonych przez Usługodawcę.

Reklama płatna (zwana również dalej Reklamą) – forma reklamy płatnej w postaci graficznej lub tekstowej, znajdującej się w wyznaczonym przez Usługodawcę miejscu w Serwisie, którą Użytkownik ma możliwość opublikować przy użyciu Usług świadczonych przez Usługodawcę.

Artykuł lub porada sponsorowane (zwane również dalej Artykułem) – tekstowa forma płatnej reklamy znajdująca się w Serwisie na podstronie "Artykuły i porady", którą Użytkownik ma możliwość opublikować przy użyciu Usług świadczonych przez Usługodawcę.

Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:

  • możliwość publikowania za pośrednictwem Usługodawcy Ogłoszeń bezpłatnych w Serwisie,

  • możliwość publikowania za pośrednictwem Usługodawcy Reklam płatnych w Serwisie,

  • możliwość publikowania za pośrednictwem Usługodawcy Artykułów i porad sponsorowanych w Serwisie.

2. Dostęp do części usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie ogłoszeń poprzez formularz na podstronie "Dodaj ogłoszenie". Ogłoszenia te znajdują się w centralnej części strony głównej Serwisu i jednocześnie zawierają swoją własną podstronę.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3. Warunki świadczenia usług

1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
- posiadać dostęp do sieci Internet,
- posiadać przeglądarkę internetową (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.

2. Każdy może zapoznawać się z informacjami znajdującymi się w Serwisie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.

4. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

§4. Zamieszczanie ogłoszeń, reklam i artykułów.


1. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne. Płatne jest zamieszczanie reklam i artykułów (banery, boksy tekstowe, slidery, artykuły i porady sponsorowane).

2. Serwis nie odpowiada za treść i wygląd zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz wiarygodność danych osobowych użytkowników. Wszelkie treści i materiały użytkownik publikuje na własną odpowiedzialność i jednocześnie wyraża zgodę na publiczne ich udostępnienie.

3. Zakazuje się umieszczania treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich, niezgodnych z polskim prawem oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Użytkownicy Serwisu nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Ogłoszenia, Reklamy, Artykuły i porady, które nie spełnią tych warunków będą usuwane.

4. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach. Ogłoszenia muszą być związane z tematyką strony. Umieszczenie wielu ogłoszeń o tej samej treści w jednej kategorii spowoduje ich usunięcie.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia oraz do jego usunięcia bez podania przyczyny.
6. Serwis zastrzega sobie prawo do niezamieszczania ogłoszenia, reklamy lub artykułu bez podania przyczyny.
7. Serwis zastrzega sobie prawo do moderacji ogłoszenia,reklamy lub artykułu.

8. Serwis nie bierze udziału w transakcjach i umowach pomiędzy użytkownikami serwisu. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji  oraz nie uczestniczy w sporach powstałych między użytkownikami serwisu.

9. Użytkownik oświadcza, że publikowane przez niego treści są prawdziwe.

10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania treści, a już opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku ich usunięcia Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenia.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Użytkownika.

12. Usługodawca ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego ogłoszenie lub reklamę dodatkowej weryfikacji np. za pomocą konta w serwisie Facebook, numeru telefonu lub adresu zamieszkania.


§5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację w Serwisie.

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług  wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik:
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
- potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych;
- wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto e-mailowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach oraz informacji handlowych.

4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

5. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie http://www.mojuzdrowiciel.pl/rejestracja.

6. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.  

7. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

8. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na drogą elektroniczną na adres kontakt@mojuzdrowiciel.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.

10. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

11. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności udostępnioną w Serwisie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.

Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.

Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego Konta.

13. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Specjalisty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§6. Odpowiedzialność

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej,  innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§7. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na e-mail: "kontakt@mojuzdrowiciel.pl". Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.

3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać pisząc na adres e-mail: kontakt@mojuzdrowiciel.pl.

Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: kontakt@mojuzdrowiciel.pl.

5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§8. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.

2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.

4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.