Prywatność

Polityka Ochrony Prywatności

Zasady podstawowe
Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników mojuzdrowiciel.pl. Centrum Szkoleń i Terapii "Złoty Środek" jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronie internetowej mojuzdrowiciel.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Serwis mojuzdrowiciel.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji oraz opinii o Specjalistach medycyny naturalnej, w związku z czym dane tych podmiotów są powszechnie dostępne dla wszelkich osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.


Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez mojuzdrowiciel.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). mojuzdrowiciel.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.


Dane wymagane podczas rejestracji:
W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adresu poczty elektronicznej, imienia (imion), nazwiska. Ponadto, należy określić hasło i podpis (nick) używany w serwisie.

Od Specjalistów wymagane jest przejście etapu weryfikacji m.in. poprzez podanie nr PESEL. Osoby wykonujące zawód bez konieczności legitymowania się prawem wykonywania zawodu, przesyłają skan lub zdjęcie dyplomu lub certyfikatu poświadczającego posiadane kwalifikacje zawodowe oraz skan dowodu osobistego. Otrzymane numery i skany służą wyłącznie potwierdzeniu uprawnień zawodowych Specjalisty.

Dane ujawniane o Użytkowniku:

Opinie wystawiane przez Użytkownika podpisane są wybranym przez niego podczas rejestracji podpisem (nickiem). Żadne inne dane o Użytkowniku nie są publicznie ujawniane.


Dane ujawniane w Profilu Specjalisty:
W Profilu Specjalisty wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (loginu), hasła, numeru PESEL, numeru prawa wykonywania zawodu oraz kodu aktywującego konto. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Specjalistę opcjonalnie, w szczególności dane teleadresowe, godziny przyjęć, opis specjalisty. Przy każdym Profilu Specjalisty wyświetlana jest również lista opinii i średnia z ocen.


Dane osobowe
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i Specjalistę jest Centrum Szkoleń i Terapii "Złoty Środek" z siedzibą w Lublinie, Leopolda Staffa 4. Centrum Szkoleń i Terapii "Złoty Środek" przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności mojuzdrowiciel.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

mojuzdrowiciel.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Specjalisty w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Specjalisty mojuzdrowiciel.pl przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Specjalisty.

Udostępnione przez Użytkownika lub Specjalistę dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym mojuzdrowiciel.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez mojuzdrowiciel.pl w celach statystycznych i marketingowych.


Treści zamieszczane przez Użytkowników i Specjalistów
Opinie oraz informacje zamieszczane na Profilach Specjalistów są publicznie dostępne dla wszystkich.


Przechowywanie i ochrona informacji
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Centrum Szkoleń i Terapii "Złoty Środek" (administratora danych).


Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.
Użytkownik lub Specjalista w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w mojuzdrowiciel.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Centrum Szkoleń i Terapii "Złoty Środek" może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika lub Specjalisty osobom trzecim. m.in. dla celów związanych z ochroną ich prawnie chronionych interesów (np. praw autorskich lub dóbr osobistych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego prawnie chronionych interesów oraz przedstawić dowody uprawdopodabniające dokonanie naruszenia. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim na podstawie umowy zawartej z Centrum Szkoleń i Terapii "Złoty Środek". Centrum Szkoleń i Terapii "Złoty Środek" może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Listy elektroniczne kierowane do mojuzdrowiciel.pl są archiwizowane i mogą w niektórych przypadkach być wykorzystane przez Centrum Szkoleń i Terapii "Złoty Środek" lub inny uprawniony podmiot do  celów prowadzonych postępowań lub w innych celach zgodnych z prawem.


Odsyłacze do innych stron internetowych
  Centrum Szkoleń i Terapii "Złoty Środek"nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w mojuzdrowiciel.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik lub Specjalista ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w mojuzdrowiciel.pl odsyłacz (link).


Informacje wysyłane do Użytkownika lub Specjalisty
mojuzdrowiciel.pl zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom i Specjalistom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w mojuzdrowiciel.pl. mojuzdrowiciel.pl może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik lub Specjalista wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.